Latest News

Telangana Poems


2011 లో-- తెలంగాణా లో ఒక గ్రామం-- బుచ్చి రెడ్డి

 

******2011 లో-- తెలంగాణా లో ఒక గ్రామం  ********* 

పదేళ్ళ తర్వాత 

మా ఊరు వెళ్ళాను 

ఊరు  ఊరు లా లే ధు 

ఊరు కుక్క ఛింపిన  యిస్తారు లా ఉంధీ 

ఊరు  కు   గత్తర  వచ్చినట్లు ఉంధీ 

ఊరి  పచ్ఛదనం -- పొగసూరీంధీ 

కూలిన గోడలు 

సగం కప్పు లేని ఇల్లు 

ఇండ్ల ముం ధు సానుపులు లే  వు 

ముగ్గులు లేవు 

అలుకుల్లు లేవు 

తలపులు లేని గుడిసలు 

కూలిన త డు క లు 

సగం ఆర్గీపొయిన చీపురులు 

గతుకుల దారులు 

రాలిన ఇటుక ముక్కలు-- మట్టి  పే డ్డ లు 

ఎండిన తుమ్మలు 

మంచెలు లేవు-- ధీష్టి బొమ్మలు లేవు 

గోడల మీ ధ పి డు క లు  లేవు 

రాజకీయ పార్టీ ల ని నా ధా లు 

గ్రామాభివృద్ధి కావాలంటే-- కాంగ్రెస్ కె  మీ వోటు 

వేయండి అంటూ---రాతలు 

ఊరంతా చింధ ర   వన్ధరమ్ గా ఉంధీ 

మా ఊరి బడి సగం కూలీ పోయింధీ 

బాబు గారి పాలనలో 

కొత్త బడి కోసం 

వారు పాతిన రాయి-- అలాగే ఉంధీ 

వ్యవసాయ పనిముట్లు 

శీలుం పట్టి నయి--కొన్ని 

అటుకు ఎక్కినయి- 

చెరువు తో పాటు 

ఊరు గండి పడ్డట్టు ఉంధీ 

జనం లో 

భయం 

గుబులు 

తపన 

ఆకలి--పేధరికం 

అనారోగ్యం-- ని ర క్ష రాస్యత--అమాయకత్వం 

అన్ని చోటు చేసుకొని 

ఏమీ తోచక 

అర్థం కాక 

మనిషి కి-- మన షీ కి   

మధ్య పెరుగుతున్న దూరం ?? 

ఆలోచనలు 

అవే ధ న ల తో--- 

ఆకలి అరుపులు 

అణిచీవేతలు 

అప్పులు 

అవమానాలు 

అసమానతలు 

అడుగంటుక పోయిన కుల  వృత్తులు--- 

అన్ని భ రీ స్తూ-- 

కష్టాలను--మట్టి ని నమ్ముకున్నా 

వంచింపబడుతూ--మోసపోతూ--- 

ధిగజారిన బ్రతుకులు-- 

 

కల్తీ విత్తానాలు 

నకిలీ ఎరువులు 

సాగు  నీళ్ళ సమస్య 

భావులు-- బోర్లు ఏండీ పోవడం 

వి ధ్యూ తె కొరత 

ఎంతకష్టా పడ్డా 

ఏమీ చేసినా 

ధ క్క ని ప లి తం 

ఆత్మ హత్యల కు ధారి తీస్తూ 

ఎంతకాలం ఈ తీరు ????? 

మోసం చేసింధీ--చేస్తుంధీ 

గాలి 

ఆకాశం 

రాజ్యాంగం 

ప్ర జా సా మ్యం 

పాలకులు 

ప్రపంచీకరణ--- 

60 ఏండ్ల  స్వాతంత్రం 

మిగిల్చింధీ-- ధు ఖం- వె ధ న--  కన్నీళ్ళు 

సమస్యలు 

దోపిడీ--పరాయితనం-- భాని సత్వం 

ఇంటా--  బయ ట  ధగా పడ్డ రయితన్నాలు 

ప్రజల బతుకుల తో 

చెలగాట మాడుతున్న ప్రబుత్వం 

రాష్ట్రం లో కొజ్జా నేతలు 

పాలన లో అస్థ వ్యస్తత 

అవనీతి--దోపిడీ 

ధ ర ల పే రు గు ధ ల లు 

వ ర ధ లు-- వర్షాలు 

నదులున్నా-- నీళ్ళ పారకం లో తేడాలు ?? 

ఎక్కడ ఉంధీ సామాజిక న్యాయం-- సమానత్వం ???  ఏ క్క డ 

 

60 ఏండ్ల స్వాతంత్రం  చరిత్ర లో 

తెలంగాణా  --కోటి గాయాల వీణ 

తెలంగాణా -- ఒక మాయని గాయం 

అప్పుడూ 

ఎప్పుడూ 

ఇప్పుడూ 

పోరాటాలు--ఉధ్యామాలు--తిరుగుబాట్లు 

సుజలాం-- సప లాం  ???? 

 

అన్ని  రాజకీయ పార్టీ నేతలంతా 

రయితుల గురించి 

మాట్లాడేవాల్ళే 

ఉపన్యాసాల ధ్వారా 

ఉధర గొట్తే వాళ్లే 

ఈ  కూత లు అన్ని 

ఎన్నికల కోసం-- వోట్ల కోసం 

ఆడే నాటాకాలు  మాత్రమే  

నడుస్తున్న చరిత్రలో 

మారుతున్న చరిత్ర లో 

మార్పులు తెస్తున్న చరిత్ర లో 

విముక్తి కోసం 

పోరాడక తప్ప ధు 

అణిచీవేతలు-- 

ఆవ నీతి 

భాని సత్వాని కి చ ర మ గీతం పాడాలి 

ఎన్ని జెండా పండుగలు జర్పు కున్నా 

మన అజెండా లో మార్పు రావాలి 

అంధ రీ అజెండా  ** జై తెలంగాణా కావాలి ** 

వ్యవసాయ పనిముట్లు 

ఆయుధాలు కావాలి 

పిడి కి ళ్ళు గ్రే నే డ్ గా మారాలి 

కపట రాజకీయాల మీ ధ--- నేతల మీ ధ 

యుద్దం ప్రకటించాలి 

తీరుగ బ డా లీ 

ఈ మట్టి మన ధీ 

ఈ గాలి  మన ధీ 

ఈ నీరు మన ధీ 

హైద్రాబాద్ మన ధీ 

అంధారం ఒకటి అయి 

ధాగుడు మూతలు ఆడుతున్న 

మన తెలంగాణా కొజ్జ నేతల కు 

గు ణ పా ఠ ము చెప్పాలి 

గళం విప్పాలి 

ప్రశ్నించాలి 

ఎదురించాలి 

నాటి తెలంగాణా సాయుధ పోరాం లో 

తుధి విజయం మనాధే 

నేటి జై తెలంగాణా పోరాటం లో 

తుధి విజయం మనాధే 

మన అంధారి బాట మాట   

జై తెలంగాణా కావాలి 

సాధించి తీరుతం జై తెలంగాణా ను 

------------- బుచ్చి రెడ్డి------------- 

Posted Date:19-03-2014
comments powered by Disqus