తెలంగాణ సమాచార టాస్క్ ఫోర్స్ ఎల్లప్పుడూ మీ అమూల్యమైన సలహాలు, సూచనలు తెలుసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. మా వెబ్సైట్ పైన మీ అభిప్రాయాలు మరియు ఇక్కడ ప్రచురితం అవుతున్న సమాచారం పైన భిన్నాభిప్రాయాలు ఉంటే తెలియజేయగలరని మనవి .

Contact Details

eTelangana News Desk
7th Floor, Saptagiri Towers, Begumpet, Hyderabad, 500016.

040 - 66628288. (Main Number)
404-315-1558. (Fax Number)

Email: info@etelangana.org

Technical Enquires

Vaisheshi, Technical Head

Email: admin@etelangana.org

Send us a message!

COVID-19 CASES
India Positive Cases -
30,570
Powered By Unibots
COVID-19 CASES
India Recovered Today -
38,303
Powered By Unibots
COVID-19 CASES
India Death's Today -
431
Powered By Unibots
COVID-19 CASES
India Total Cases -
3,42,923
Powered By Unibots
COVID-19 CASES
Andhra Pradesh Positive Cases -
2,058
Powered By Unibots
COVID-19 CASES
Andhra Pradesh Recovered Today -
2,053
Powered By Unibots
COVID-19 CASES
Andhra Pradesh Death's Today -
23
Powered By Unibots
COVID-19 CASES
Andhra Pradesh Total Vaccination -
21,180
Powered By Unibots
COVID-19 CASES
Telangana Positive Cases -
324
Powered By Unibots
COVID-19 CASES
Telangana Recovered Today -
280
Powered By Unibots
COVID-19 CASES
Telangana Death's Today -
1
Powered By Unibots
COVID-19 CASES
Telangana Total Vaccination -
5,325
Powered By Unibots
ub-closebtn
Ad