బాగో ఆంధ్రావాలా---వీనొద్ కుమార్ మంధాల

ఉవ్వెత్తున ఎగిసింది తెలంగాణా జ్వాల…తెలంగాణా జ్వాల
నలు దిక్కుల పాకింది తెలంగాణా జ్వాల
ఇక చాలు మన ఏడుపులు గుండెలు అవిసేలా … గుండెలు అవిసేలా
ఖబాడ్డారు ఖబాడ్డారు బాగో ఆంధ్రావాలా

విద్యార్థుల రక్తం తో తడిచిందీ నేల….తడిచిందీ నేల
ఆ రక్తమే రాజింది తెలంగాణా జ్వాల
మనమేంటో చూడాలి లోకం ఈవేల….లోకం ఈవేల
ఖబాడ్డారు ఖబాడ్డారు బాగో ఆంధ్రావాలా

-----వీనొద్ కుమార్ మంధాల

Posted Date:2014-03-19 12:39:39
comments powered by Disqus