Latest News

Telangana Poems


అన్నా హాజర్ జింధాబాద్---కాంగ్రెస్ పాలన --దోపిడీ పాలన ( ఎంతకాలం ఒకే ఫ్యామిలీ పాలన ???) -- బుచ్చి రెడ్డి

 

****** అన్నా హాజర్  జింధాబాద్---కాంగ్రెస్ పాలన --దోపిడీ పాలన ( ఎంతకాలం ఒకే ఫ్యామిలీ పాలన ???)*******

ఇపుడు
ఆవ నీతి నిర్మూలనకు
లోక్ పాల్ బిల్లు ప్రవేశ  పెట్టడానికి
అన్నా హాజర్ జి
దేశాన్ని కదిలిస్తున్నాడు

అన్నాజీ -- జింధాబాద్
కాంగ్రెస్ పాలన -- దోపిడీ పాలన
వీళ్ళ పాల న లో
దేశ రాజ్యాంగానికి
ప్రజాసామ్యాని కి
వోటు కు
విలువ లే ధు
ఏండ్ల తరబడి
సీ . మ్ ల ను
ఎంపిక చేశిధి---
నెహ్రూ-- ఇందిరమ్మ--రాజీవ్--సోనియా జీ లు
చెప్పుకోడానికి
మాట్లాడుకోడానికి
అతి పెద్ద ప్రజా సామ్విక దేశం  మన ధీ

30 ఏండ్ల ఈజిప్ట్ ముబారక్ పాల న లా
ఒకే ఫ్యామిలీ
దేశాన్ని  పాలిస్తూ ఉంటే
గళం ఎత్త ని దద్ధమ్మాలు ఉన్నంత కాలం
ప్రతిగా టిం చ నంతకాలం
ఈ తీరులో మార్పు రాధు
ఎంతకాలం మనకు ఈ దరిద్రం ??

కింధీ నుంచి మీధికి
మీధి నుంచి కింధికి
వారసత్వ రాజకీయాల తో
ఫ్యామిలీ పాలన ల తో
ఈ దోపిడీ--అవనీతి రాజకీయాల కు
చరమ గీతం పాడే ధీ ఎప్పుడు---ఎన్నడు ???
చ ధు వు కొన్న దద్దామ్మలు కూడా
ఈ ధగా  కోరు  వ్యవస్థ కు
కొ ర స్ పాడుతూ ఉంటే
చదువులకు విలువ   ఎక్క డ ఉంధీ ??
మన షి ని మన షి 
దోచుకుంటున్న  వ్యవస్థ  లో
మార్పు ఎప్పుడు ??

విభజించి పాలిస్తూ
కోద్ధి మంధీ చేతుల్లో-- పాత్రల తో
దొంగ ---- లంగా నాటకాలు ఆడుతూ
ఆవసారానికి
కులాల ను-- మతాల ను
రెచ్ఛ గొట్టుతూ
మనలో మనకు చిచ్చులు లేపుతూ
ఎంతకాలం-- ఈ రాజరికం
ఎంతకాలం --ఈ దోచుకోవడం
రాజ్య ధాహం--రాజ్య మొహం-- రాజ్య కాంచ-- ఎంతకాలం
ఒక్క ఫ్యామిలీ కి ?????
ఇప్పటికీ

అసమానతలు
ఆంట రానితనాలు
అణిచి వెతలు
ఆకలి ఆ ర పు లు
అరాచకాలు--అనుభవిస్తూ--చూస్తూ
మన ధీ  ప్రజా సామ్విక దేశం  ???
బ్రిటిష్ రాజ్ --  ఇస్ బెటర్  ధె న్ కాంగ్రెస్ రాజ్
అనుకునే తీరు ను కలిపిస్తూ
ఏధి  స్వాతంత్రం
ఎక్కడ ఉంధీ స్వాతంత్రం ???

అబివృద్ధి--  ప థ కాలు
ఇందిరమ్మ --రాజీవ్ గృహ నిర్మాణ  ప థ కాలు
భూ సంస్కరణలు
ధు న్నే వానికి భూమి
జై కిసాన్
గ రీ బీ హటావో
ఇందిరమ్మ ౨౦  సూత్రాల
అన్ని
వోట్ల కోసం
రాజరికం  కోసం
ఆడినా--ఆడుతున్న గిమిక్కులు--కావా??

విమానాశ్ర్య ల కు
యూనివర్సిటీ ల కు
అన్ని రకాల ప త కాల కు
నెహ్రూ-- ఇందిరమ్మ --రాజీవ్--అంటూ
పేర్లు పెడుతూ
రేపు--సోనియా
ఏళ్ళుండి  రాహుల్ ????

ఈ ఫ్యామిలీ
ఏ సిద్ధాంతాల కు
ప్రజా సామ్విక హక్కుల ను
దేనినీ  పాటించక
దేనికి కట్టు బడి లేధన్నా ధీ
చరిత్ర చెపుతున్న నిజాలు-- సత్యాలు
పార్టీ ప్రెసిడెంట్
ప్రధాన మంత్రి
రోండు పధవుల ను
ఆంటీ పెట్టుకొని--
చెప్పేవి  సూత్రాలు  ___సొచ్చేవి  ???
నాలుగు సార్లు సోనియా జి పార్టీ ప్రెసిడెంట్
రేపు రాహుల్
ప్రధాని అంటూ
కూతలు  మాటలు--రాగాలు
అన్ని రాష్ట్రాల నుండి  ???

అల్లా --జీసస్-- రామా  కాపాడు
మా దేశాన్ని ???

డబ్బులు న్న లుచ్చాలా కు
డా ల ర్ బలుపు  గా ల్ల కు
చ ధు వు కొన్న  వె ధ వ ల కు
దేశం ఏమీ అయి పోయినా ప ర్వా లే ధు
వీళ్ళ కు కావలిసింధీ
గుర్తింపు--పెద్దరికం--పెద్ద పీట మ్

గుండాలు--ధోపీడీ దారులు
అవనీతిపరులు-- చదువులెనొళ్లు
నేత లు గా
చలామణి అవుతూ
సిద్ధాంతాల ను
రాజ్యాంగాన్ని
సంస్కృతి ని  కాల రాస్తూ
అవనీతి  -- లంచ  గోండీ  తనం
పెరిగిపోతూ ఉంటే--
యిధి రామ రాజ్యం

గాంధీజీ పుట్టిన దేశం ??

గాంధీ అంటే సిద్దాంతం
గాంధీ అంటే మతం
గాంధీ అంటే నిజం
గాంధీ అంటే ఆదర్శం
అవే సూత్రాల తో
అవనీతి ని అంతగొట్టాలి అంటూ
అన్నాజీ  డాంకా బజాయిస్తున్నాడు
అన్నాజీ గళం ఎత్తాడు
ఇండియా  ఫా ర్ అన్నా అంటూ  జనం
అన్నా హాజర్  జి కి మద్దతు గా
కాంగ్రెస్ పాల న కి వ్యతిరేకం గా
తిరుగుబాటు జెండాలు ఎగురుతున్నాయి
అన్నాజీ-- జింధాబాద్

కాలం-- మారుతుంధీ-- ఆగ ధు
విప్లవం జ్వలిస్తుంధీ-- చావధూ--  మండు తునే ఉంతుంధీ
మార్పు రాక తప్పధు
మార్పు వచ్చి తీరుతుంధీ
అధె మన ఆశ కావాలి
జై  జై అన్నాజీ
---------------------------------
బుచ్చి రెడ్డి 

Posted Date:19-03-2014
comments powered by Disqus